Zgodovina

  PREGLED DELOVANJA PLANINSKEGA DRUŠTVA »BRICNIK« MUTA 
                      OD USTANOVITVE LETA 1995 DO LETA 2015
 
V našem koncu je planinstvo že od nekdaj priljubljena oblika rekreacije. Tako so v Rušah leta 1901 ustanovili planinsko društvo, ki je leta 1926 ustanovilo podružnico PD Vuzenica. Leta 1946 ustanovijo v Vuzenici samostojno planinsko društvo, ki ga leta 1972 preimenujejo v PD Vuzenica-Muta. 
Konec leta 1995 smo na pobudo nekaj planinskih navdušencev z Mute ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev planinskega društva na Muti. Spremenil se je namreč sistem financiranja društev, po drugi strani pa smo imeli občutek, da se bo število planincev tako precej povečalo. 
Predsednik iniciativnega odbora je bil Karli Miheu, člani odbora pa: Ernest Preglav, Janez Juvančič, Srečko Vrhnjak, Ervin Skutnik, Franc Tertinek in Alojz Eršte ml.
Iniciativni odbor je na 1. seji odločil, da se preimenuje v pripravljalni odbor za ustanovitev PD pod vodstvom Eršte Alojza, sicer pa v istem sestavu.
Na 1. seji pripravljalnega odbora smo se odločili, da bo ustanovni občni zbor 24 11.1995. Do takrat smo zbrali 126 podpisov krajanov, ki so bili za ustanovitev novega planinskega društva. 
Do ustanovnega občnega zbora sem pripravili vse potrebne dokumente, ki so potrebni za ustanovitev društva, pomagala sta mi Ernest Preglav in Karli Miheu, prav tako sem bil deležen velike pomoči takratnega predsednika MDO Mirka Mlakarja in tedanjega predsednika PD Dravograd Marjana Epšeka.
Dne 2.11.1995 smo se: Ernest Preglav, Karli Miheu in Alojz Eršte udeležili sestanka MDO (meddruštveni odbor) Koroških planinskih društev na Košenjaku, kjer smo predstavili svoj program ustanovitve in delovanja novega planinskega društva na Muti. Bili smo prisrčno sprejeti in smo dobili zagotovilo, da nas bo MDO podprl pri ustanovitvi in nadaljnjem delu.
Že takrat smo se odločili, da bomo po območju Občine Muta uredili Muško transverzalo, sedaj imenovano "Krožna planinska pot Muta-Pernice-Bistriški jarek-Sv. Jernej-Bricnik-Muta". Na tej poti imamo kontrolne točke za žigosanje kartončkov, vpisov v knjige pa imamo že precej čez deset tisoč.
Dne 24.11.1995 smo imeli v avli OŠ Muta ustanovni občni zbor, ki se ga je udeležilo več kot 90 simpatizerjev planinstva iz Mute. Na tem občnem zboru smo sprejeli in potrdili vsa pravila, ki morajo biti sprejeta za ustanovitev planinskega društva. Sprejeli smo tudi sklep, da se bo naše društvo imenovalo 
Prvi Upravni odbor je deloval v naslednji sestavi:
PD »Bricnik« Muta, po 1017 m visokem vrhu na Sv. Primožu nad Muto (ime je predlagal Srečko Vrhnjak). 
Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Alojz Eršte, za tajnika Ernest Preglav, blagajnika Dragica Eršte, ostali člani pa so bili: Emil Dobnik, Jože Dobnik, Janez Juvančič, Jože Kolunder, Karli Miheu, Jaka Pasterk (žal že pokojni), Aleš Poročnik, Milan Senica, Ervin Skutnik, Franc Tertinek, Srečko Vrhnjak in Kristl Waltl.
Nadzorni odbora je bil tak: predsednik Slapnik Leopold, člana pa Ivan Verčko in Jože Kefer.
Izvolili smo tudi častno razsodišče: za predsednika Maurič Otmarja, člana pa sta bila Alojz Bratuša in Jože Turjak.
Sestava odborov se med leti spreminja, tako so bili člani vodstva še: Tomaž Hudnik, Miran Tršar, Jožica Pušnik, Metka Pavlič, Zdenka Ravnjak, Rudi Šantl, Malčka in Vinko Kvasnik, Sonja Osrajnik, Marina Erhart in Ludvik Podrzavnik.
Dne 29.11.1995 se nas je deset članov ustanoviteljev (zaradi registracijskih pravil) podalo v  Slovenj Gradec, kjer smo pri notarki overili svoje podpise in tako uradno zaključili postopek za registracijo društva. Podpisniki so bili: Dobnik Jože, Eršte Alojz, Eršte Gorazd, Juvančič Janez, Miheu Karli, Ošlak Jože, Pasterk Jakob, Senica Milan, Skutnik Ervin in Vrhnjak Srečko. Za pogostitev podpisnikov sta bila s prvim sponzorstvom zaslužna Jože Tertinek in Otmar Maurič.
Takoj zatem smo na Upravno enoto Radlje poslali vse zahtevke za registracijo društva, hkrati s tem pa tudi prošnjo za včlanitev v MDO Koroških PD in v Planinsko zvezo Slovenije. 
Upravna enota Radlje nam je odobrila registracijo društva s številko DRU-1/95 z dne 07.12.1995.
Planinska zveza Slovenije  nas je sprejela v svoje vrste dne 01.03.1996 pod številko P/0145/d.
V prvem letu delovanja se je  v društvo včlanilo 237 članov, od najmlajših iz vrtca, do upokojencev: 6 mlajših od 7 let, 32 starih med 7 in 15 leti, 30 med 15 in 25 leti, 169 pa starejših od 25 let.
Prvi redni občni zbor smo nato imeli 21. februarja 1997.
Člani društva se udeležujemo vseh prostovoljnih delovnih akcij v okviru Občine Muta, še posebej pa smo zavzeti, kadar gre za čiščenje narave in ohranitev lepot našega okolja.
Posebej smo veseli, da imamo zelo dobre odnose s planinskimi društvi na Koroškem, posebej pa s planinskim društvom iz avstrijske Lipnice (OEAV Leibnitz), s katerimi smo pobrateni.
Tradicionalna srečanja članov našega društva so: novoletni pohod na Bricnik (vsakega 2. januarja; od leta 2013 pa prvo soboto po novem letu),  avtobusni izlet na Velikonočni ponedeljek, abrahamovanje članov društva (junija), pohod ob občinskem prazniku (junija), vsakomesečni nočni pohodi ob polni luni, pohodi s planinci iz Lipnice (Avstrija) dvakrat letno, prav tako srečanje UO obeh društev enkrat letno in seveda zaključni izlet v neznano. Prav tako sodelujemo na vsakoletnem srečanju »Igraj se z mano«, kjer so dogodki posvečeni predvsem otrokom in mladostnikom s poudarkom na otrocih in mladostnikih s posebnimi potrebami.
V društvu imamo deset izšolanih vodnikov: kategorije A, B in D imajo: Ernest Preglav, Vlasta Senica, Ervin Skutnik, Jože Dobnik (vodja vodnikov), Jože Hiter, Peter Valtl, Ivan Verčko, Igor Košir in Andreja Izak, A kategorijo pa ima Alojz Eršte. Vsi vodniki prizadevno skrbimo za to, da bi bili pohodniki na izletih čimbolj varni in z užitkom hodili na pohode in izlete. Vsako tretje leto hodimo tudi na izpopolnjevanja v okviru PZ Slovenije, letno pa imamo še interna izobraževanja.
Udeležujemo se pohodov in izletov, ki jih organizirajo planinska društva po Koroškem, pa tudi drugod po Sloveniji in tujini. Letno izvedemo preko trideset izletov, tukaj so všteti tudi nočni pohodi. Udeležba je zadovoljiva, bili bi pa veseli, če bi se nam pridružilo še več planincev, ki jih do sedaj nismo videli na izletih. Pri nočnih pohodih (jih bo letos oktobra že 200) ob polni luni je treba s ponosom povedati, da do sedaj ni odpadel še niti en pohod, pa naj je bilo vreme še tako zanič.
Zelo prizadevno skrbimo za urejanje in vzdrževanje naše prelepe krožne poti ter gozdne učne poti Grašin, za kar gre zasluga vsem članom markacijskega odseka (markacisti: Franc Gostenčnik, Janez Juvančič, Franc Rek, Ervin Skutnik, Srečko Haberman, Igor Košir in Stanko Valtl), posebej pa bivšima načelnikoma Ervinu Skutniku in Vinku Kvasniku ter zdajšnjemu Francu Gostenčniku. Poudariti pa je treba, da v akcijah pridno sodelujejo tudi drugi člani društva.
Leta 2000 je prevzel predsedovanje društva Ernest Preglav, ki se je zelo trudil, da je društvo delovalo kar najbolje, za kar smo mu pripadniki društva hvaležni.
Prav on ima največ zaslug, da smo 01.06.2002 otvorili planinsko sobo na Zg. Muti v starih prostorih nekdanjega hleva. Prostor smo prejeli od Občine Muta v obupnem stanju. S prizadevnim prostovoljnim delom, pa tudi z veliko pomočjo občine in sponzorjev nam je uspelo urediti sobo, ki je nam in kraju v ponos. V sobi imamo redna dežurstva ob četrtkih, sestanke in seje, prav pa pride tudi za ogled naših mladih članov iz Vrtca in Osnovne šole Muta.
S planinsko opremo smo začeli od ničle. Imeli smo je toliko, kot so jo imeli posamezniki. V dvajsetih letih smo si nakupili toliko opreme, da je imamo dovolj za potrebe društva, pa še kam drugam jo lahko posodimo. Povedati je treba, da opremo posodabljamo vsako leto.
Na pobudo nekaj članov društva je pod vodstvom Alojza Bratuše leta 2000 nastal planinski pevski zbor "Bricnik" Muta, ki nas je razveseljeval na raznih shodih, proslavah in srečanjih, prepeval pa je tudi drugod po Sloveniji. Žal je pevski zbor pred časom prenehal delovati.
Na zboru članov leta 2011 smo za novo predsednico izvolili Vlasto Senica. To je vplivalo na nadaljnje še bolj uspešno delo društva, saj so aktivnosti v porastu, prav tako pa je tudi članov iz leta v leto več.
Posebej je razveseljivo, da imamo včlanjenih precej mladih članov, za katere organiziramo pohode in izlete, prav tako sodelujemo z OŠ Muta pri naravoslovnih dneh in njihovih taborih.
Leta 2013 je izpit za varuha gorske narave-naravovarstvenika opravil Milan Senica, ki sedaj vzorno skrbi za osveščanje naših članov o čuvanju in varovanju narave, prav tako pa ima veliko veselje z vzgajanjem naših mladih članov.
Sestava odborov v jubilejnem dvajsetem letu delovanja je: 
Upravni odbor: predsednica Vlasta Senica, tajnik Alojz Eršte, blagajničarka Olga Hiter, vodja vodnikov Jože Dobnik, vodja markacijskega odseka Franc Gostenčnik,  drugi člani pa so: Ernest Preglav, Jože Hiter (načelnik mladinskega odseka), Milan Senica (vodja naravovarstvenega odseka), Urška Miklavc (mentorica v Vrtcu Muta), Ervin Skutnik, Franc Šrajner, Peter Valtl, Igor Košir in Andreja Izak (mentorica v OŠ Muta). 
V nadzornem odboru delujejo: predsednik Ivan Kričej, Magda Haberman in Silva Skutnik kot članici.
Člani častnega razsodišča so: predsednik Marjan Krajnc, člana pa sta Mira Šantl in Alojz Bratuša.
V društvu je bilo konec leta 2014 včlanjenih 235 planincev, od tega je predšolskih otrok 9, osnovnošolskih mladih planincev 29, srednješolcev 7, študentov 6, starejših članov 164 ter članov nad 65 let 20.
Za požrtvovalno delo v društvu je nekaj naših članov dobilo visoka priznanja Planinske zveze Slovenije, Meddruštvenega odbora koroških planinskih društev, Občine Muta in drugih planinskih društev. Prav tako podeljujemo društvena priznanja za uspešno delo v društvu in za opravljene pohode po naši krožni poti, zimske pohode ob novem letu in nočne pohode ob polni luni.
Zahvaljujemo se Občini Muta, Športni zvezi Muta in vsem našim sponzorjem in donatorjem, brez katerih si delovanja društva ne znamo predstavljati.
Prisrčna zahvala vsem članom društva, ki kakorkoli pomagajo pri delovanju in napredku društva.
 
   Muta, 19.6.2015           
  Alojz Eršte           

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       PREGLED DELOVANJA PLANINSKEGA DRUŠTVA »BRICNIK« MUTA
              OD USTANOVITVE LETA 1995 DO LETA 2006


 Konec leta 1995 smo na pobudo nekaj planinskih navdušencev z Mute ustanovili iniciativni odbor za ustanovitev planinskega društva na Muti. Do takrat smo planinci bili člani planinskega društva Vuzenica - Muta.
Predsednik iniciativnega odbora je bil Karli Miheu, člani odbora pa: Ernest Preglav, Janez Juvančič, Srečko Vrhnjak, Ervin Skutnik, Franc Tertinek in Alojz Eršte ml.
Iniciativni odbor je na 1. seji odločil, da se preimenuje v pripravljalni odbor za ustanovitev PD pod vodstvom Eršte Alojza, sicer pa v istem sestavu.
Na 1. seji pripravljalnega odbora smo se odločili, da bo ustanovni občni zbor 24 11.1995. Do takrat smo zbrali 126 podpisov krajanov, ki so bili za ustanovitev novega planinskega društva.
Do ustanovnega občnega zbora smo pripravili vse potrebne dokumente, ki so potrebni za ustanovitev društva, pomagala sta mi Ernest Preglav in Karli Miheu, prav tako sem bil deležen velike pomoči od takratnega predsednika MDO Mirka Mlakarja in tedanjega predsednika PD Dravograd Marjana Epšeka.
Dne 2.11.1995 smo se: Ernest Preglav, Karli Miheu in Alojz Eršte udeležili sestanka MDO (meddruštveni odbor) Koroških planinskih društev na Košenjaku, kjer smo predstavili svoj program ustanovitve in delovanja novega planinskega društva na Muti. Bili smo prisrčno sprejeti in smo dobili zagotovilo, da nas bo MDO podprl pri ustanovitvi in nadaljnjem delu.
Že takrat smo se odločili, da bomo po območju Občine Muta uredili Muško transverzalo, sedaj imenovano "Krožna planinska pot Muta-Pernice-Bistriški jarek-Sv. Jernej-Bricnik-Muta". Na tej poti imamo kontrolne točke za žigosanje kartončkov, vpisov v knjige pa imamo že precej čez deset tisoč.
Dne 24.11.1995 smo imeli v avli OŠ Muta ustanovni občni zbor, ki se ga je udeležilo več kot 90 simpatizerjev planinstva iz Mute. Na tem občnem zboru smo sprejeli in potrdili vsa pravila, ki morajo biti sprejeta za ustanovitev Planinskega društva. Sprejeli smo tudi sklep, da se bo naše društvo imenovalo PD »Bricnik« Muta, po 1017 m visokem vrhu na Sv. Primožu nad Muto.
Prvi Upravni odbor je deloval v naslednji sestavi:
Za prvega predsednika društva je bil izvoljen Alojz Eršte, za tajnika Ernest Preglav, blagajnika Dragica Eršte, ostali člani pa so bili: Emil Dobnik, Jože Dobnik, Janez Juvančič, Jože Kolunder, Karli Miheu, Jaka Pasterk (žal že pokojni), Aleš Poročnik, Milan Senica, Ervin Skutnik, Franc Tertinek, Srečko Vrhnjak in Kristl Valt.
Nadzorni odbora je bil tak: predsednik Slapnik Leopold, člana pa Ivan Verčko in Jože Kefer.
Izvolili smo tudi častno razsodišče: za predsednika Maurič Otmarja, člana pa sta bila Alojz Bratuša in Jože Turjak.
Sestava odborov se je med leti spreminjala, tako sta bila člana vodstva še: Tomaž Hudnik in Miran Tršar.
Dne 29.11.1995 se nas je deset članov ustanoviteljev (zaradi registracijskih pravil) podalo v  Slovenj Gradec, kjer smo pri notarki overili svoje podpise in tako uradno zaključili postopek za registracijo društva. Podpisniki so bili: Dobnik Jože, Eršte Alojz, Eršte Gorazd, Juvančič Janez, Miheu Karli, Ošlak Jože, Pasterk Jakob, Senica Milan, Skutnik Ervin in Vrhnjak Srečko. Za pogostitev podpisnikov sta bila s prvim sponzorstvom zaslužna Jože Tertinek in Otmar Maurič.
Takoj zatem smo na Upravno enoto Radlje poslali vse zahtevke za registracijo društva, hkrati s tem pa tudi prošnjo za včlanitev v MDO Koroških PD in v Planinsko zvezo Slovenije.
Upravna enota Radlje nam je odobrila registracijo društva s številko DRU-1/95 z dne 07.12.1995.
Planinska zveza Slovenije  nas je sprejela v svoje vrste dne 01.03.1996 pod številko P/0145/d.
V prvem letu delovanja se je  v društvo včlanilo 237 članov, od najmlajših iz vrtca, do upokojencev: 6 mlajših od 7 let, 32 starih med 7 in 15 leti, 30 med 15 in 25 leti, 169 pa starejših od 25 let.
Prvi redni občni zbor smo nato imeli 21. februarja 1997.
Člani društva se udeležujemo vseh prostovoljnih delovnih akcij v okviru Občine Muta, še posebej pa smo zavzeti, kadar gre za čiščenje narave in ohranitev lepot našega konca.
Posebej smo veseli, da imamo zelo dobre odnose s sosednjimi planinskimi društvi, posebej pa s planinskim društvom iz avstrijske Lipnice (OEAV Leibnitz), s katerimi smo pobrateni.
Tradicionalna srečanja članov našega društva so: novoletni pohod na Bricnik (vsakega 2. januarja),  abrahamovanje članov društva (junija), pohod ob občinskem prazniku (junija), vsakomesečni nočni pohodi ob polni luni, srečanje s planinci iz Lipnice (Avstriia) dvakrata letno in seveda zaključni izlet v neznano.
V društvu imamo sedem izšolanih vodnikov: Ernest Preglav (A, B in D kategorija), Vlasta Senica (A, B in D), Ervin Skutnik (A, B in D ), Jože Dobnik (A, B in D ter vodja vodnikov), Jože Hiter (A, B in D), Peter Waltl (A, B in D) ter Alojz Eršte (A). Vsi vodniki prizadevno skrbimo za to, da bi bili pohodniki na izletih čimbolj varni in z užitkom hodili na pohode in izlete.
Udeležujemo se pohodov in izletov, ki jih organizirajo planinska društva po Koroškem, pa tudi drugod po Sloveniji in tujini. Letno izvedemo preko trideset izletov, tukaj so všteti tudi nočni pohodi. Udeležba je zadovoljiva, bili bi pa veseli, če bi se nam pridružilo še več planincev, ki jih do sedaj nismo videli na izletih.
Zelo prizadevno skrbimo za urejanje in vzdrževanje naše prelepe krožne poti, za kar gre zasluga vsem članom markacijskega odseka, posebej pa njegovemu vodji Vinku Kvasniku.
Leta 2000 je prevzel predsedovanje društva Ernest Preglav, ki se zelo trudi, da bi društvo delovalo kar najbolje, za kar smo mu pripadniki društva zelo hvaležni.
Prav on ima največ zaslug, da smo 01.06.2002 otvorili planinsko sobo na Zg. Muti v starih prostorih nekdanjega hleva. Prostor smo prejeli od Občine Muta v obupnem stanju. S prizadevnim prostovoljnim delom, pa tudi z veliko pomočjo občine nam je uspelo urediti sobo, ki je nam in kraju v ponos.
S planinsko opremo smo začeli od ničle. Imeli smo je toliko, kot so jo imeli posamezniki. V desetih letih smo si nakupili toliko opreme, da je imamo dovolj za potrebe društva, pa še kam drugam jo lahko posodimo.
Na pobudo nekaj članov društva je pod vodstvom Alojza Bratuše leta 2000 nastal planinski pevski zbor "Bricnik" Muta, ki nas razveseljuje na raznih shodih, proslavah in srečanjih, prepeva pa tudi drugod po Sloveniji.
Sestava odborov v jubilejnem desetem letu delovanja je bila: Upravi odbor: predsednik Ernest Preglav, tajnik Alojz Eršte, blagajnik Zdenka Ravnjak, vodja vodnikov Jože Dobnik, vodja markacijskega odseka Vinko Kvasnik,  drugi člani pa so: Jože Dobnik (vodja vodnikov), Jože Hiter (načelnik mladinskega odseka), Ivan Kričej (vodja komisije za odlikovanja), Malčka Kvasnik (vodja kulture), Sonja Osrajnik (vodja odseka za gorsko stražo), Metka Pavlič (mentorica v Vrtcu Muta), Jožica Pušnik, Milan Senica, Ervin Skutnik, Rudi Šantl, Franc Šrajner in Verčko Ivan.
V nadzornem odboru delujejo: predsednik Ludvik Podrzavnik in člana Marina Erhart in Vlasta Senica.
Člani častnega razsodišča so: predsednik Marjan Krajnc, člana pa sta Mira Šantl in Alojz Bratuša.
Od leta 2005 do konca 2006 so v UO prenehali delovati: Malčka in Vinko Kvasnik ter Jožica Pušnik.
V društvu je bilo konec leta 2006 včlanjenih 199 planincev, od tega je predšolskih in osnovnošolskih mladih planincev 22, srednješolcev in študentov 7, starejših članov pa je 170.
Za požrtvovalno delo v društvu je nekaj naših članov dobilo visoka priznanja Planinske zveze Slovenije, Meddruštvenega odbora koroških planinskih društev, Občine Muta in drugih planinskih društev. Prav tako podeljujemo društvena priznanja za uspešno delo v društvu.
Zahvaljujemo se Občini Muta, Športni zvezi Muta in vsem našim sponzorjem, brez katerih si delovanja društva ne znamo predstavljati.
Prisrčna zahvala vsem članom društva, ki kakorkoli pomagajo pri delovanju in napredku društva.

Muta, 24. marca 2007
                 
 Alojz Eršte
  

Spletno mesto www.pdbricnik-muta.si uporablja piškote. S uporabo spletnega mesta soglašate s piškoti. Več o piškotih.

Soglašam